منوی اصلی

  آدرس صحیح مرکز

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد: خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید؛

   

   Reproductive Health, Promotion Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

   مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت باروری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
  و یا 
  گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقات، دانشگاه، شهر، کشور
   
   
   
  مرکز تحقیقات ارتقا سلامت باروری
   
   

  تاریخ بروز رسانی 97/10/17 

   

  V5.1.0.0